Geschiedenis van de KBO-Gilze (nu Senioren Vereniging Gilze)

In het jubileumboek 50 jaar Katholieke Bond van Ouderen Gilze staat een uitgebreid verslag van de geschiedenis van de bond, geschreven door Dhr. Jan de Vet.
Uit deze publicatie noemen we hier een paar historische mijlpalen.


In maart 1955 vond de oprichtingvergadering plaats van de Katholieke Bejaardenbond in Gilze. Er waren 10 leden aanwezig.
Eerste voorzitter werd Franske Graumans. Deze oud-vakbondsman had op verzoek van het Bisdom Breda in Gilze de eerste bejaardenbond van het bisdom opgericht. En Franske was niet alleen voorzitter. Hij was ook penningmeester en secretaris. Hij haalde de contributie op en hij bezorgde de briefjes met het verzoek de begrafenis van de overleden leden bij te wonen.
Bovendien bezocht hij elke maand de zieke leden.
Pas later werden een aantal van deze taken door anderen overgenomen.
In mei 1955 werd de eerste ledenvergadering gehouden. Het aantal leden was al gegroeid tot 29.
Op het einde van hetzelfde jaar kreeg de bond de beschikking over enkele leegstaande, houten gebouwen van het jeugdwerk. (achter het patronaatsgebouw). In het gebouw stonden een paar oude biljarttafels van het jongenspatronaat. De bond mocht deze gaan gebruiken. Er werden keuen aangeschaft en een paar stokken kaarten. De eerste soos was alleen op maandag- en vrijdagmiddag.
In 1961 verhuisde de soos naar een bijgebouw van het Gemeenschapshuis aan de Kerkstraat. Meer dan 15 jaar beheerde Franske de soos, bijgestaan door Toon Klaassen. Later namen andere vrijwilligers dit werk over.
Bij het eerste lustrum werd een ziekentriduüm gehouden in huize St.Franciscus. Het ledental was al gegroeid tot 275.
In 1965 waren er al 440 leden. Het tienjarig feest werd gevierd met een ziekentriduüm, een gezamenlijke koffietafel, een feestvergadering en een receptie.
Bij het koperen feest was Franske Graumans ook 12 en 1/2 jaar voorzitter. In 1969 ontving hij voor zijn uitzonderlijke verdiensten de eremedaille in goud verbonden aan de orde van Oranje Nassau.
Bij het 20 jarig bestaan van de vereniging telde de afdeling Gilze 575 leden. Franske Graumans ontving bij die gelegenheid de gouden speld van de Katholiek Bejaardenbond.
In 1972 droeg Franske Graumans na 17 jaar voorzitterschap de hamer over aan Cees Coppens.
De gemeentesubsidie was intussen van 500 gulden in 1955 gegroeid tot 2000 gulden in 1972.
Onder leiding van Cees Coppens werd de bond gereorganiseerd en werden de vele activiteiten van de afdeling Gilze gestroomlijnd.
Vele vrijwilligers namen het initiatief om steeds weer nieuwe activiteiten te ontwikkelen onder de paraplu van de Katholieke Bond voor Ouderen. Deze clubs vormden het fundament voor wat de bond allemaal voor zijn leden ging organiseren.
Cees Coppens bleef 10 jaar voorzitter.
Hij werd opgevolgd door Jos van Riel, die vanaf 1982 voorzitter werd. Jos van Riel bracht meer structuur binnen de bond en de activiteiten, zodat alles steeds vlotter verliep.
Een moeilijke tijd brak aan toen het gemeentebestuur met een plan kwam om de soos onder te brengen in De Schakel.
De gemeente wilde de bijgebouwen van het pas verworven Gemeenschapshuis slopen ten behoeve van woningbouw.
Soos Maar de KBO wilde de oude soos juist opknappen en uitbreiden. Het verzet tegen de verhuizing naar De Schakel was zo sterk, dat er plannen werden gesmeed om de oude soos te gaan bezetten.
Het conflict duurde jaren en er was veel overredingskracht en een nieuw college van B en W voor nodig om de gemeente tot andere gedachten te brengen. Er zou een nieuw pand voor de bejaarden komen aan de Kerkstraat 81. Er werd 260.000 gulden voor beschikbaar gesteld.
Er kwam een ontmoetingsruimte van ruim 220 vierkante meter. Later werd op het voorste gedeelte nog een bestuursruimte gebouwd (2004) en werd de bergruimte vergroot en de verwarming aangepast (2004).
In 1989 werd het voorzitterschap overgenomen door Jos van Gool. Onder zijn voorzitterschap had de feitelijke bouw van de nieuwe sociëteit plaats. Toen in maart 1990 de sociëteit officieel geopend werd door het langst zittende bestuurslid, Krijn Gosens,werd ook de naam onthuld: 't Trefpunt.
Er werd twee dagen feest gevierd met vooral veel demonstraties en een receptie . In 1990 telde de bond 825 leden en was daarmee de grootste vereniging binnen de gemeente geworden.
In juni 1995 was bij het veertig jarig bestaan het aantal gegroeid tot 875 leden. De bond telde intussen al 17 activiteiten, die tijdens de feesten werden gedemonstreerd.
In oktober 2004 werd het 1200 ste lid ingeschreven.
De activiteiten van de vereniging liepen gestaag op en het bezoek aan 't Trefpunt groeide ieder jaar.
Ouderenadviseurs en belastinghulp werden in het leven geroepen.
Zieke en gehandicapte leden werden thuis bezocht en het bestuur, bijgestaan door ruim 100 vrijwilligers, probeerde alles zo goed mogelijk in de juiste banen te leiden.
In de loop van de tijd werd het aantal bestuursleden steeds uitgebreid en kreeg de vertegenwoorsdiging in het platform voor ouderen in de gemeente, in de kring Midden Brabant West en in de KBO-Brabant steeds meer gestalte.
het Trefpunt Het jaar 2005 werd een heus feestjaar voor de KBO-Gilze.
Het hele jaar werden er festiviteiten gevierd rondom het 50 jarig bestaan. Pas na dit jubileumjaar, na ruim 17 jaar voorzitterschap, trad Jos van Gool af en droeg de voorzittershamer over aan Jan Ophof.
In mei 2006 werd Jos van Gool benoemd tot erevoorzitter van de vereniging en ontving hij de gouden speld van de Unie KBO voor zijn vele verdiensten voor de afdeling Gilze.

Oktober 2006.

Hoe het verder ging

Na de viering van het vijftigjarig jubileum in 2005 ging het nieuwe bestuur van de vereniging hard aan de slag om de toekomst veilig te stellen. Er werd gekozen voor het oprichten van werkgroepen om de verschillende activiteiten van de KBO te stroomlijnen.
Er werd een eerste aanzet gegeven voor nieuwe Statuten (2009). In de soos werd veel aandacht gegeven aan de veiligheid, maar er kwamen ook nieuwe voorzieningen zoals een verrijdbare scheidingswand, een nieuwe luchtbehandeling en een airco.
De dag voor de ouderen (voor 80 plus alleenstaanden) kreeg een vaste plaats op het jaarprogramma. Er kwam een website voor de KBO Gilze. (2006) In de loop van de jaren verdwenen er een aantal clubs (The Old Stars en het Volksdansen), maar er kwamen ook nieuwe clubs (Bridge, Handenarbeid, Natuurwandelingen, Computerclub en Eten voor Alleenstaanden).
Intussen kwam er een scheiding tussen Unie KBO en KBO Brabant (2011). Daarmee kwam er ook een nieuw maandblad: de Nestor werd de ONS. KBO Brabant kreeg ook een eigen digitale ledenadministratie: Leaweb. In deze crisisjaren verminderde de subsidie van de gemeente elk jaar. Er werden door de penningmeester tekorten gemeld. Een contributieverhoging was onvermijdelijk.
In 2012 stelde de wethouder voor de activiteiten van ’t Trefpunt naar het (vernieuwde) gebouw van De Schakel te verhuizen. Een werkgroepje van de KBO en van de directie van De Schakel bracht al snel naar voren dat De Schakel niet veilig zou zijn voor de activiteiten van de KBO. Daarmee werd het plan afgeblazen!
In 2015 veranderden de subsidieregels van de ABG- gemeenten. Er kwam een projectsubsidie en aangezien de KBO zoveel organiseerde voor de senioren in het dorp kwam er meer subsidie vrij.
In 2015 werd Joop de Jonge de nieuwe voorzitter. Als soosbeheerder wist hij al welke wensen er leefden om de soos te vernieuwen. Met hulp van heel veel vrijwilligers werd de soos geschilderd in frisse kleuren, kwam er ledverlichting, een nieuwe traplift, nieuw meubilair, een automatische deur en zonnepanelen. Als kroon op het werk kwam er voor ’t Trefpunt ook een horecavergunning.
Er kwam in de vereniging ook steeds meer aandacht voor belangenbehartiging. Natuurlijk waren er al belastinginvullers, een ziekbezoekgroep en Vrijwillige Ouderenadviseurs, maar nu kwamen er ook een bezoekgroep voor 80 plus alleenstaanden en na invoering van de WMO ook een groep Cliëntondersteuning. De samenwerking met de gemeente (Seniorenplatform) en met de andere KBO's (Kring Gilze en Rijen) kreeg steeds meer aandacht.
Hoewel de opening van het nieuwe St. Franciscus (met eigen voorzieningen) de KBO Gilze veel leden kostte, bleef de samenwerking goed. Ook met de andere belangenverenigingen voor senioren werd steeds beter samengewerkt. Er werden in de gemeente voor de doelgroep ook steeds nieuwe initiatieven ontwikkeld.
De subsidie van de RABObank werd omgezet in een Clubkascampagne, de kortingsregeling van de plaatselijke winkeliers bleef in stand. De OPA bleef een trouwe subsidieverstrekker. De KBO Gilze schreef zich ook in voor het Premieplan van KBO Brabant.
Nu het aantal bestuursleden weer op peil is, komen er ook weer nieuwe initiatieven om jonge senioren aan te trekken. Bijzonder daarbij is het succesvolle bezoek aan musicals en het organiseren van uitstapjes naar bezienswaardigheden in de buurt.

Op naar de viering van het 65jarig bestaan!

Maart 2019.